ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГИ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕКВІ ЛО” (Код 41258259) в особі Директора – Саламахи Ростислава Руслановича, (далі – Виконавець) публікує цю публічну оферту про надання послуг.

1.2. Відповідно до статті 641 Цивільного Кодексу України даний документ, розміщений в мережі Інтернет за адресою: www.campus-law.academy, є публічною офертою, і в разі вчинення фізичною особою дій, які свідчать про її акцепт, є обов’язковим для виконання для Організатора та цієї фізичної особи .

1.3. Оплата Клієнтом послуг Організатора є повним і беззастережним акцептом оферти, вважається рівносильним укладення договору на умовах, викладених в оферті.

1.4. У цій оферті наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

  • Акцепт – повне й беззастережне прийняття Клієнтом умов цієї оферти
  • Клієнт – фізична особа, що уклала з Організатором договір на умовах, що містяться в цьому договорі.
  • Захід – сукупність інформаційних виступів запрошених спікерів, вебінарів, онлайн-курсів, відео-лекцій, які містять експертні думки спікерів щодо анонсованої тематики, публічного обговорення серед учасників заходу та обміну професійним досвідом.
  • Пропозиція – публічна пропозиція Організатора, адресована будь-якій фізичній особі, укласти з ним договір про надання послуг на існуючих умовах.
  • Веб-сайт: сайт, розміщений за адресою: www.campus-law.academy.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Організатор бере на себе зобов’язання по організації і проведенню заходів за участю клієнта в якості відвідувача заходу, а клієнт погоджується з умовами проведення заходу і оплачує вартість участі в заході через сайт campus-law.academy.
2.2. Вартість проведення заходу та інші істотні обставини щодо проведення заходу публікуються на веб-сайті.
2.3. Заходи проводяться в онлайн режимі. На сайті також можуть бути анонсовані «живі» заходи.
2.4. Дата проведення заходів та інша інформація публікується на веб-сайті.

АКЦЕПТ ДОГОВОРУ

3.1. До здійснення акцепту оферти Клієнт повинен бути впевнений, що всі умови цієї Оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.
3.2. Ухвалення Клієнтом положень цієї Оферти здійснюється шляхом реєстрації на захід через веб-сайт і оплати його вартості.
3.3. Оплата вартості участі в заході Клієнта за реквізитами, наданими Організатором, означає повне і беззастережне прийняття Покупцем всіх умов оферти без будь-яких вилучень і (або) обмежень, і рівносильно висновку письмового договору (п. 2 ст. 642 Цивільного Кодексу України).

ПРАВА СТОРІН

4.1. Права Організатора
4.1.1. Вносити зміни до складу спікерів заходу і / або змінювати теми їх заходів;
4.1.2. Вимагати від Клієнта дотримання регламенту заходів і правил проведення заходу, а також виконання  інших загальнообов’язкових правил.
4.1.3. Здійснювати відео- фотозйомку, знімки екрану заходи з метою їх публічного розміщення.

4.2. Права Клієнта
4.2.1. Відвідати захід чи переглянути його онлайн та додаткові права, що вказані на сайті у підрозділі конкретного заходу.

ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Обов’язки Організатора
5.1.1. Організувати захід на належному рівні;
5.1.2. Надавати Клієнту необхідну інформацію про захід;
5.1.3. Здійснити повернення коштів Клієнту, в разі скасування заходу (повернення комісій платіжних систем і банків Організатором не здійснюється);
5.1.4. Не використовувати персональні дані Клієнта для розсилки матеріалів, що не мають відношення до продуктів і послуг Організатора та не передавати персональні дані третім особам.

5.2. Обов’язки Клієнта
5.2.1. Детально ознайомитися з усіма умовами даної оферти до моменту оплати;
5.2.2. Провести оплату за участь в заході;
5.2.3. При реєстрації на захід надати необхідну вірну, точну і повну інформацію.
5.2.4. Не розповсюджувати матеріали курсів іншим особам. Приймати участь у заході одноособово (окрім випадку «колективної участі», якщо це передбачено умовами конкретного заходу).

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Організатор не несе відповідальності за невідповідність онлайн-заходів, курсів, вебінарів очікуванням Клієнта та / або його суб’єктивною оцінкою.
6.2. Поради та рекомендації, надані Клієнту спікерами чи консультантами, не можуть розглядатися як гарантії.
6.3. Сукупна відповідальність Організатора за цим договором, за будь-яким позовом або претензії обмежується сумою платежу, сплаченого Замовником згідно з цим Договором.
6.4. Клієнт несе відповідальність за заподіяння шкоди майну Організатора та майну третіх осіб, що знаходиться в місці проведення заходу.
6.5. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних, за даних умов, обставин. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, страйки, дії і рішення державних органів влади, збої, що виникають в телекомунікаційних і енергетичних мережах, а також технічні неполадки, що сталися без вини Організатора.

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

7.1. Клієнт визнає і погоджується з наданням Організатору своїх персональних даних, а так само персональних даних третіх осіб, зазначених Покупцем, які отримані Організатором в процесі оформлення на захід, а саме: прізвище, ім’я, контактний номер телефону та адресу електронної пошти.
7.2. Обробка персональних даних Покупця здійснюється відповідно до законодавства України.
7.3. Покупець дає згоду на збір, обробку, зберігання, систематизацію його персональних даних з метою виконання зобов’язань за договором, а також метою спрямування рекламних повідомлень про інші продукти та послуги Організатора.
7.4. Термін використання наданих персональних даних – безстроково

ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на сайті за адресою https://www.campus-law.academy.
8.2. Платіж Клієнта визнається вчиненим в момент надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Організатора
8.3. Організатор гарантує повне повернення коштів Замовнику в разі отримання письмового повідомлення Покупця про відмову / неможливості взяти участь в Заході, якщо таке повідомлення надійшло не пізніше ніж за 3 дні до дати проведення заходу.
8.4. Клієнт підтверджує, що він цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цього Договору.
8.5. Всі претензії, що виникають у зв’язку з договором, укладеним на умовах цієї Оферти, повинні бути заявлені в письмовому вигляді протягом десяти днів з дати їх виникнення.
8.6. Всі суперечки, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів. У разі якщо суперечки не врегульовані шляхом переговорів, вони вирішуються відповідно до чинного законодавства України
8.7. Договір набуває чинності з моменту акцепту оферти і діє до повного виконання сторонами зобов’язань за Договором.

РЕКВІЗИТИ

ТОВ “ЕКВІ ЛО”

КОД ЄДРПОУ: 40541984
Адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, б. 74, офіс 25 
р/р 26001052222218 в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 351533
тел: +380637671146
Не є платником ПДВ. Загальна система оподаткування.

Дата публікації Оферти: 29.05.2019 року.