ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГИ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕКВІ ЛО” (Код 41258259) в особі Директора – Саламахи Ростислава Руслановича, (далі – Виконавець, Організатор) публікує цю публічну оферту про надання послуг.

1.2. Відповідно до статті 641 Цивільного Кодексу України даний документ, розміщений в мережі Інтернет за адресою: www.campus-law.academy, є публічною офертою, і в разі вчинення фізичною особою дій, які свідчать про її акцепт, є обов’язковим для виконання для Організатора та цієї фізичної особи .

1.3. Оплата Клієнтом послуг Організатора є повним і беззастережним акцептом оферти, вважається рівносильним укладення договору на умовах, викладених в оферті.

1.4. У цій оферті наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

  • Акцепт – повне й беззастережне прийняття Клієнтом умов цієї оферти
  • Клієнт – фізична особа, що уклала з Організатором договір на умовах, що містяться в цьому договорі.
  • Захід – сукупність інформаційних виступів запрошених спікерів, вебінарів, онлайн-курсів, відео-лекцій, які містять експертні думки спікерів щодо анонсованої тематики, публічного обговорення серед учасників заходу та обміну професійним досвідом.
  • Пропозиція – публічна пропозиція Організатора, адресована будь-якій фізичній особі, укласти з ним договір про надання послуг на існуючих умовах.
  • Веб-сайт: сайт, розміщений за адресою: www.campus-law.academy.
  • Куратор – особа, уповноважена Виконавцем на реалізацію обов’язків стосовно консультування Клієнта, надання йому роз’яснень, безпосередня комунікація із Клієнтом, розгляд домашніх та практичних робіт Клієнта.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Організатор бере на себе зобов’язання по організації і проведенню заходів за участю клієнта в якості відвідувача заходу, а клієнт погоджується з умовами проведення заходу і оплачує вартість участі в заході через сайт campus-law.academy.
2.2. Вартість проведення заходу та інші істотні обставини щодо проведення заходу публікуються на веб-сайті.
2.3. Заходи проводяться в онлайн режимі. На сайті також можуть бути анонсовані «живі» заходи.
2.4. Дата проведення заходів та інша інформація публікується на веб-сайті.

АКЦЕПТ ДОГОВОРУ

3.1. До здійснення акцепту оферти Клієнт повинен бути впевнений, що всі умови цієї Оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.
3.2. Ухвалення Клієнтом положень цієї Оферти здійснюється шляхом реєстрації на захід через веб-сайт і оплати його вартості.
3.3. Оплата вартості участі в заході Клієнта за реквізитами, наданими Організатором, означає повне і беззастережне прийняття Покупцем всіх умов оферти без будь-яких вилучень і (або) обмежень, і рівносильно висновку письмового договору (п. 2 ст. 642 Цивільного Кодексу України).

ПРАВА СТОРІН

4.1. Права Організатора
4.1.1. Вносити зміни до складу спікерів заходу і / або змінювати теми їх заходів;
4.1.2. Вимагати від Клієнта дотримання регламенту заходів і правил проведення заходу, а також виконання  інших загальнообов’язкових правил.
4.1.3. Здійснювати відео- фотозйомку, знімки екрану заходи з метою їх публічного розміщення.

4.2. Права Клієнта
4.2.1. Відвідати захід чи переглянути його онлайн та додаткові права, що вказані на сайті у підрозділі конкретного заходу.

ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Обов’язки Організатора
5.1.1. Організувати захід на належному рівні;
5.1.2. Надавати Клієнту необхідну інформацію про захід;
5.1.3. Здійснити повернення коштів Клієнту, в разі скасування заходу (повернення комісій платіжних систем і банків Організатором не здійснюється);
5.1.4. Не використовувати персональні дані Клієнта для розсилки матеріалів, що не мають відношення до продуктів і послуг Організатора та не передавати персональні дані третім особам.

5.2. Обов’язки Клієнта
5.2.1. Детально ознайомитися з усіма умовами даної оферти до моменту оплати;
5.2.2. Провести оплату за участь в заході;
5.2.3. При реєстрації на захід надати необхідну вірну, точну і повну інформацію.
5.2.4. Не розповсюджувати матеріали курсів іншим особам. Приймати участь у заході одноособово (окрім випадку «колективної участі», якщо це передбачено умовами конкретного заходу).

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Організатор не несе відповідальності за невідповідність онлайн-заходів, курсів, вебінарів очікуванням Клієнта та / або його суб’єктивною оцінкою.
6.2. Поради та рекомендації, надані Клієнту спікерами чи консультантами, не можуть розглядатися як гарантії.
6.3. Сукупна відповідальність Організатора за цим договором, за будь-яким позовом або претензії обмежується сумою платежу, сплаченого Замовником згідно з цим Договором.
6.4. Клієнт несе відповідальність за заподіяння шкоди майну Організатора та майну третіх осіб, що знаходиться в місці проведення заходу.
6.5. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних, за даних умов, обставин. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, страйки, дії і рішення державних органів влади, збої, що виникають в телекомунікаційних і енергетичних мережах, а також технічні неполадки, що сталися без вини Організатора.

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

7.1. Клієнт визнає і погоджується з наданням Організатору своїх персональних даних, а так само персональних даних третіх осіб, зазначених Покупцем, які отримані Організатором в процесі оформлення на захід, а саме: прізвище, ім’я, контактний номер телефону та адресу електронної пошти.
7.2. Обробка персональних даних Покупця здійснюється відповідно до законодавства України.
7.3. Покупець дає згоду на збір, обробку, зберігання, систематизацію його персональних даних з метою виконання зобов’язань за договором, а також метою спрямування рекламних повідомлень про інші продукти та послуги Організатора.
7.4. Термін використання наданих персональних даних – безстроково

ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на сайті за адресою https://www.campus-law.academy.
8.2. Платіж Клієнта визнається вчиненим в момент надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Організатора
8.3. Організатор гарантує повне повернення коштів Замовнику в разі отримання письмового повідомлення Покупця про відмову / неможливості взяти участь в Заході, якщо таке повідомлення надійшло не пізніше ніж за 3 дні до дати проведення заходу.
8.4. Клієнт підтверджує, що він цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цього Договору.
8.5. Клієнт надає згоду на отримання реклами і дозволяє Виконавцю здійснювати в його адресу розсилки та на об’єднання його персональних даних до єдиної бази персональних даних учасників заходів, надає згоду на обробку його персональних даних в межах чинного законодавства.
8.6. Всі претензії, що виникають у зв’язку з договором, укладеним на умовах цієї Оферти, повинні бути заявлені в письмовому вигляді протягом десяти днів з дати їх виникнення.
8.7. Всі суперечки, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів. У разі якщо суперечки не врегульовані шляхом переговорів, вони вирішуються відповідно до чинного законодавства України
8.8. Договір набуває чинності з моменту акцепту оферти і діє до повного виконання сторонами зобов’язань за Договором.

РЕКВІЗИТИ

ТОВ “ЕКВІ ЛО”

КОД ЄДРПОУ: 40541984
Адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, б. 74, офіс 25
р/р 26001052222218 в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 351533
тел: +380637671146
Не є платником ПДВ. Загальна система оподаткування.

Дата публікації Оферти: 29.05.2019 року.